Házirend

HÁZIREND

 

 

Tartalom

A Házirend jogszabályi háttere

A házirendhatálya

Az oktatási intézmény adatai

Óvodai felvétel, átvétel eljárás rendje

Kedves Szülők!

Az óvoda működési rendje

Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje

Kötelező az óvodai ellátás igénybevétele

A távolmaradás igazolása

A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje

A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében

Szülők az óvodában

A szülő kötelességei és jogai

Kapcsolattartás

Helyiségek, berendezések használati rendje

Külön szolgáltatások szervezésének rendje

Ünnepek rendje, az óvodán kívüli programok megszervezésének szabályai

A gyermekek felszerelései és eszközei

A gyermekek étkeztetése az óvodában

A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje

A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje

A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának eljárásrendje

Az óvoda egészségvédelmi szabályai

A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend.

A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

A házirendre vonatkozó tájékoztatás, megismertetés rendje

Záró rendelkezés

 

A Házirend jogszabályi háttere

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról

 

A házirend hatálya

A házirend a kihirdetés napján lép hatályba, 2016. szeptember 1-én, amikor elhelyezésre kerül az SZMSZ-ben az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról szóló részben meghatározott helyen. Ezzel egyidejűleg az SZMSZ is hatályba lép. A házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi óvodás kisgyermekére és szüleikre, továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára.

 

Az oktatási intézmény adatai

 

Zölderdő Óvoda

Óvoda székhelye: 1125. Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 26.

telefonszáma: 06-1-394-24-58

Alapítója és fenntartója: Logopédiai és Természetvédő Óvoda Alapítvány

Fenntartó adószáma:18249080-1-43

Fenntartó számlaszáma:11712004-20247061

Óvodavezető: Nagyvári Györgyné Zsuzsa

 Óvodai csoportok száma: 5 ( 80 fő)

Jogállása: Részben önállóan működő intézmény

OM azonosító szám: 200343

Intézmény adószáma: 18202702-1-43

Intézmény számlaszáma: 11712004-20341660

 

Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje

 

A felvételi eljárásnál szükséges dokumentumok:

 • Pontos adatokkal kitöltött óvodai jelentkezési lap.
 • A szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 • Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.
 • A gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum. (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, stb.)

 

Kedves Szülők!

 E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek valamint az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására!

 A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint – a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek. Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. Óvodánk a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye.

Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete és megbecsülése, mely a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását jelenti. Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Köznevelési törvény, az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Pedagógiai program a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint folyik, mely dokumentumok nyilvánosak és az Önök számára elérhetők a honlapunkon. A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges.

 

 

Az óvoda működési rendje

Az intézmény nyitva tartása

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik.

A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll:

 1. Szervezett nevelési időszak: szeptember 1-től június 15-ig

 2. Nyári időszak: június 16-tól augusztus 31-ig

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: reggel 7-tól, délután 17-ig. A logopédiai csoportokban reggel 8 óráig és délután 16 óra után ügyelet működik.

Az óvoda nyitását követően, valamint a zárást megelőzően a gyermekek létszámától függően összevont csoportok működhetnek - reggel 7:00- 8:00 - óráig - délután 16.00-tól 17.00 – óráig.

A gyermekek biztonsága érdekében az épület kapuját kód védi. A kapukódot kizárólag felnőtt kezelheti. Az épületbe való bejutást csengő segíti.A napközben érkező érdeklődőket az óvoda dolgozói fogadják és az óvoda vezetőjéhez (távollétében a helyetteshez) kíséri.

A reklám jellegű anyagok kihelyezése kizárólag az intézményvezető beleegyezésével történhet.

 Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban meghatározottak szerint szervezi.

A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik.

Az óvoda épületének üzemeltetése a tanév rendjében meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás.

  A nyári zárva tartás alatt a hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy intézi.

A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság, tanév rendje) tájékoztatjuk a szülőket. Az iskolai ősz, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. A nyári időszakban is, alacsony létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda.

Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje

 A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt munkanap erejéig, nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igényt tartók számára a nyári zárás idején szokásos ügyeleti ellátást biztosítunk.

A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület szakmai továbbképzésére, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok ellátására használjuk fel.

 A nevelés nélküli napok időpontjáról a szülők legkésőbb hét nappal előbb, az esetek többségében már az étkezési térítési díj befizetésének időpontjában, vagy hirdetmény formájában (email, tanév rendje) értesítést kapnak. A szülők írásbeli nyilatkozata alapján dokumentáljuk, hogy a gyermekek felügyeletét ezen a napon megoldják-e vagy élnek az intézmény által kijelölt ügyelettel. Rendkívüli szünet elrendelésére egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.

Kötelező az óvodai ellátás igénybevétele

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (2.) hatályos rendelkezései az irányadók.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Megszűnik az óvodai elhelyezés,ha

Knt.53. § (1)

a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,

b) a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,

c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,

d)183 az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

 

A távolmaradás igazolása

 Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni.

a) Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.

 b) Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, lehetőség szerint gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit.

 c) Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is.

 d) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha - a szülő előzetesen az intézmény által biztosított nyomtatványon bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, - a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, pontosan kitöltött és aláírt orvosi igazolással, - a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

 

A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje

A gyermekeknek a nyitás kezdetétől folyamatosan, de lehetőség szerint a csoportok heti és napirendjének zavartalansága, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében 7:30- óráig célszerű beérkezniük saját csoportjaikba. Az épületbe való bejutást csengő segíti. A gyermekek délutáni pihenésének biztosítása érdekében, az ebéd után hazamenő gyermekek és szüleik minél hamarabb hagyják el az óvoda területét. 13:00 óra után az udvaron és az épületben még felnőtt felügyelete mellett sem tartózkodhatnak. A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt behozhatják és hazavihetik, ha az óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása mellett teszik:

a) Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az óvodapedagógusnak, távozáskor pedig szintén az óvodapedagógustól kérjék ki.

 b) Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem.

 c) A gyermeket az óvodából a szülő, illetve csak az általa megbízott személyek kérhetik ki. A megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvónőket írásban értesíteni.

d) A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket 14. életévét betöltött testvérrel vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell átadni az óvónőnek.

e) Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni.

f) Amennyiben a család önhibáján kívül nem tud a gyermek hazaviteléről a zárás idejéig gondoskodni, az óvónő köteles a gyermeket a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségével az otthonába juttatni, - a szülőknek, illetékes hozzátartozóknak átadni.

g) Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában.

h) Amennyiben a szülő gyermekét, rendkívüli akadályoztatás esetén, semmiképpen nem tudja a megszokott időben elvinni az óvodából, köteles erről lehetőségeihez mérten minél hamarabb tájékoztatni az intézmény valamely dolgozóját. Az óvodás korú gyermekek a teljes nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában tartózkodni.

Kérjük, hogy:

a) Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek, illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az esetben tudunk vállalni. b) A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi dolgozó és szülő feladata.

c) Gyermekeik védelme érdekében ne tanítsák meg a bejárati ajtó/kapu nyitásának/zárásának módját!

e) A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú személy viheti el az óvodából. Tizennégy éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri.

f) A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet. Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi szakhatóság, tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani. Az óvodában bekövetkezett rendkívüli esemény (tűz és bombariadó, természeti katasztrófa, terror-támadás) esetén a gyermekek elvárható magatartási, viselkedési szabálya: a rendkívüli eseménynél használt jelzés hallatára a gyermekek kötelesek az őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani, képességeikhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni. Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét. Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza.

 Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása:

 1. A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel felel annak testi épségéért, abban az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik.
 2. Rágógumit az óvodába hozni nem szabad! Játékokat naponta egyet saját felelősségükre hozhatnak. Kérjük, hogy a gyermekek csak a csoportszobában étkezzenek!
 3. Öltözőben étel, ital fogyasztását a közösség érdekében kérjük, mellőzzék! Az óvoda területén a gyermekek külön etetése nem helyénvaló és a többi gyermek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását hátráltatja!

A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében

a) A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át.

b) A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a kaputól sem.

 c) A Munkavédelmi Szabályzat és az ÁNTSZ előírásai alapján a délutáni udvari élet esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából.Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják, lehetőség szerint minél hamarabb hagyják el az óvoda területét.

A csoportból vagy udvarról történő távozás után a szülő felel a gyermek biztonságáért, és a szülő jelenlétében is érvényesek az óvodai szokások, szabályok betartása.

d) Az óvodai élet során a gyermekek csak felnőtt kísérettel mehetnek le az udvarra, illetve fel a mosdóba, ahol szintén felnőtt felügyeletet kell biztosítani.

f) Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük, hogy azonnal jelezze az óvoda vezetőjének.

g) Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy betegség esetén azonnal értesíteni tudjuk Önöket.

h) Baleset esetén Önökkel egy időben azonnal értesítjük az óvoda orvosát, vagy szükség szerint a mentőket.

Szülők az óvodában

Együttműködés

 Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve szükség szerint az óvodavezetőt, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá – és mi pedagógusok igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Ennek érdekében óvodánk Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Helyi Nevelési Programban található kapcsolattartási formákat vegyék igénybe.

Óvodavezető fogadóórája, előzetes időpont egyeztetéssel.

A szülő kötelességei és jogai

72. § (1) A szülő kötelessége, hogy

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét,

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését,

c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

(2) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. A gyermek - ha nem cselekvőképtelen - tizennegyedik életévének betöltésétől a szülő ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja.

(3)269

(4)270 A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

(5) A szülő joga különösen, hogy

a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen,

d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül az óvodaszéktől, iskolaszéktől, kollégiumi széktől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,

e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,

f) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

g) az oktatási jogok biztosához forduljon

 

E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink:

a. Szülői értekezletek, fórumok, előadások, esetmegbeszélések.

b.Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények.

c.Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző segítségadás

d.Családi beszélgetés: Fogadóórák, családlátogatások

e.A gyermekek évi két alkalommal történő értékelésének (erősségek és fejlesztendő területek) megbeszélése

f. Partneri elégedettség mérés évente

Kapcsolattartás

 Kérjük Önöket, hogy gyerekükkel kapcsolatos, esetleg magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógusok figyelmét munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert ez könnyen balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát. Gyermekükkel kapcsolatosan információt csak a saját óvodapedagógusaiktól vagy az óvodavezetőtől kérjenek.

Helyiségek, berendezések használati rendje

Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába felvett gyermekek használhatják. A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. nyílt nap, ünnepélyek, fogadó órák, értekezletek, játszódélutánok, stb.). Igény szerint - az óvodapedagógusok egyetértésével és a csoport zavarása nélkül - a szülők a nap bármely szakában bekapcsolódhatnak gyermekek óvodai életébe, tevékenységeikbe. A gyermekek és a szülők csoportszobában történő benntartózkodásához váltócipő, vagy (szülők esetében) lábzsák használata szükséges. Az óvoda helységeit - kivéve a pedagógiai program szerint szervezett ünnepeket és egyéb rendezvényeket - más, nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek távollétében, az óvodavezető engedélyével lehet. A helyiségek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás. A higiénés szokásokat és szabályokat betartva a szülők az intézmény alábbi helyiségeit használhatják: A csoportok foglalkoztató termei a rendelkezésre álló cipővédő lábzsákok, vagy otthonról hozott váltócipő használatával, valamintaz óvoda udvara.

Külön szolgáltatások szervezésének rendje

A szülők kérését figyelembe véve az óvodavezetője engedélyezi azon tanfolyamokat, szolgáltatásokat, melyek az óvoda alapfeladatát nem sértik. A helyi nevelési programban megfogalmazott célok elérését és a feladatok megvalósulását segítik.  Az óvoda különfoglalkozásokat, az óvodavezető által nevelési év elején kialakított rend alapján szervezhet.

A foglalkozás vezetője teljes felelősséget vállal a gyermekek testi épségéért a csoporton kívül töltött idő alatt. A szülő írásban jelentkezik a foglalkozást vezető pedagógusnál.

Ünnepek rendje, az óvodán kívüli programok megszervezésének szabályai

Az óvoda pedagógiai programjában és az SZMSZ-ben valamint az éves munkatervében meghatározott óvodai ünnepek, programok megszervezését jelenti. Ezek az események egy része a szülők számára nyitottak és minden hozzátartozó részt vehet.

Az óvodán kívüli események során a szülők pontos tájékoztatást kapnak!

A gyermekek felszerelései és eszközei

Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik. Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek:

a) Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító lábbeli, zokni)

b) Udvari játszóruha és cipő

c) Testnevelés foglalkozáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, kislányoknak lehet dressz, tornacipő)

d) Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha.

e) A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért biztonságérzetük fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és cipőiket.

f) Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy egyéb más ruházat szükségességéről a szülőket időben tájékoztatjuk.

g) A speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai fejlesztés, stb.) az érintett szülők az adott szakemberrel egyeztetik.

h) Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát lehetőség szerint kérjük mellőzni. Értékes tárgyakért, behozott és viselt ékszerért – az óvoda dolgozói nem tudnak felelősséget vállalni. Az ékszerek eltűnése esetén az óvoda nem tartozik felelősséggel.

 i) A gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, vágó-szúró eszközöket az óvodába nem hozhatnak.

 j) A szülők gyermekeik részére az ún. „befogadás-beszoktatás” ideje alatt cumit, cumisüveget, vagy egyéb személyes holmit, tárgyat behozhatnak.

l) Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk, eltűnésük esetén az intézményt kárfelelősség és kártérítés nem terheli.

m) A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (fogkefe) tisztántartásáról az óvoda dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései alapján a szülők gondoskodnak.

n) A szülők kötelessége és felelőssége ellenőrizni, gyermeke mit hoz magával az óvodába. Olyan tárgy, amely a gyermekek egészségét veszélyezteti, nem engedélyezett az intézmény területén.

A gyermekek étkeztetése az óvodában

Étkezési támogatás igénybevételének lehetősége

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: T.) – az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozatnak eleget téve – kibővíti az iskoláskor előtti intézményrendszerben ingyenesen étkezők körét.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása.A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a jelenleg 50%-os étkezési térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekekre (3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei, tartósan beteg és fogyatékos gyermekek) és azon két vagy egy gyermeket nevelő szülők gyermekeire, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (2015-ben a 89 408 Ft-ot).

Ingyenes étkezésben részesülnek továbbá a fogyatékos, tartósan beteg gyermeket nevelő családok egészséges, bölcsődébe vagy óvodába járó gyermekei is. 2015. szeptember 1-jétől is ingyenesen étkeznek a bölcsődébe és óvodába járó, nevelésbe vett gyermekek.

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát kötelesek vagyunk 48 órán át megőrizni (ANTSZ) kivétel: születésnapi kínálás, az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet - naponta gyümölccsel és zöldséggel egészítünk ki. Az óvodába érkezéskor semmiféle ennivalót, édességet nem lehet behozni! A születésnapra behozott tortákat csak a lejárati időt, összetételt igazoló blokk/számla bemutatásával tudjuk elfogadni. Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb élelmiszerekkel.

A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje

 A szülő gyermeke részére egy hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely szolgáltatásért étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk.

a) A befizetés időpontjának pontos dátumát – havonta egy nap – az óvodában jól látható helyre, legkésőbb egy héttel korábban, az erre rendszeresített hirdetőn függesztjük ki. Befizetésre ezen a napon van lehetőség. Kérjük önöket a befizetési időpont betartására, mert pótbefizetést csak nagyon indokolt esetben fogadhatunk el.

b) A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra.

 c) A befizetés a szülők igényeinek megfelelően készpénzes fizetéssel teljesíthető.

Étkezési igény lejelentése– az esetleges visszafizetés rendje

a) A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását is – étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik.

 b) Hiányzás esetén az étkezést írásbanemailben, valamint telefonon lehet lemondani minden nap 9:00- óráig

. c) Hosszabb hiányzás esetén, a szülő kötelessége előző munkanap 9:00 óráig értesíteni az intézményt arról, hogy gyermeke másnap igényli az étkezést. Ennek elmaradása esetén nem tudjuk biztosítani a gyermek ellátását.

 d) A lejelentés 24-órás eltolással lép hatályba, és a lerendelést következő havi befizetésnél írható jóvá. A mennyiben a jóváírás nem lehetséges, a túlfizetés összegét az óvoda átvételi elismervénnyel igazolva, készpénzben visszafizeti.

e) A teljes hét lejelentésére legkésőbb az előző hét pénteken, 9:00- óráig van lehetőség.

f) Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje

Az óvodavezető felelős:

a) Az óvoda minden intézményegységében a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő intézkedések meghozataláért,

 b) a gyermeki jogok érvényesülésének féléves és nevelési év végi nevelési értekezleten történő értékeléséért, a szülői közösség azon jogának érvényesüléséért, hogy a gyermeki jogok érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a nevelőtestületi értekezleten előterjesszék, és azt továbbítsák.

A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának eljárásrendje

Az intézmény a nevelési év kezdetekor írásban kéri a szülő hozzájárulását rendszeres egészségügyi felügyelet ellátása körébe tartozó védőnői vizsgálatok gyermekén történő lefolytatásához. A vizsgálat időpontjáról 7 nappal a vizsgálatot megelőzően értesíti a szülőt.

Az óvoda egészségvédelmi szabályai

Csoport és egyéb foglalkoztató szobában szülő csak cipővédő használatával vagy váltócipőben tartózkodhat.

Orvosi ellátás

 Az iskolai egészségügyi vizsgálatokat az óvodások egészségügyi ellátását biztosító évenkénti vizsgálatok keretében végzi el a fogorvos és a védőnő. A vizsgálatokon való részvételt – a szülők előzetes hozzájárulását beszerezve - minden gyermek számára biztosítani kell.

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

a) Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvoda kijelölt orvosa és védőnője látja el.

c) A védőnő havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát, vezeti ez egészségügyi törzskönyveket, tetvességi vizsgálatot végez, figyelemmel kíséri a védőoltások meglétét.

d) Védőnő végez évente fogorvosi, szemészeti és hallásvizsgálati szűrést. Egyéb rendelkezések a) A konyhákban és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak!

b) A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!

 c) Az óvoda épületében és azon kívül 30 méter távolságban dohányozni tilos!

 d) Az intézmény területére állatot behozni szigorúan tilos!

A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend.

 Az óvoda gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi: értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Az eredmények megítélésében és az intézkedések meghatározásában a csoportos óvodapedagógusait szükség szerint a szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) segítik, annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen.

a) Szükség szerint, de legalább fél évenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő megosztja a szülővel.

 b) A szülő az óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot kaphat

 c) Indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.

 d) A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül.

Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái

a) szóbeli figyelmeztetés

b) határozott tiltás a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés

 

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei

a) következetesség

b) rendszeresség,

 c) minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni közösségi érdekek szem előtt tartásával,

 

Gyermekvédelem

A gyermekvédelemről szóló törvény a családjogi törvény keretébe integrálódott: 1997. XXXI. Törv., így a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szól, mely az év 2007. nov. 1-vel hatályba lépett.

 • A gyermekvédelemmel kapcsolatban a pedagógus kötelessége, hogy tiszteletben tartsa a gyermek személyiségét, a család világnézeti és vallási elgondolásait és értékrendjét.
 • Intézményünkben a gyermekvédelmi feladatokat a nevelőtestület egy tagja látja el, aki az intézményvezető megbízásával képviseli a gyermek és ifjúságvédelmi szempontokat. Szervezi, irányítja, és személyes részvétellel elősegíti e szempontok érvényesülését, a gyermekorvossal-védőnővel, az óvoda vezetővel és az intézmény nevelőtestületével együttműködve
 • Felderíti a gyermekeket veszélyeztető okokat, és törekszik a káros hatások megelőzésére és ellensúlyozására.
 • A nevelési-oktatási intézmény a gyermek védelmében indokolt, segítséget kérhet az oktatásügyi közvetítői szakszolgálattól vagy más ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól. 20/2012/(VIII.31) 62.§
 • Szükség esetén a gyerekek érdekében intézkedéseket kezdeményez. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti. Szükség esetén felveszi a kapcsolatot a gyámügyi hatósággal.

 

A gyermek kötelessége:

 • hogy az életkori sajátosságának megfelelően az óvodai élettevékenység formáiban részt vegyen,
 • hogy életkorához és fejlettségéhez igazodva a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének, az általa használt eszközöknek, játéknak a rendben tartásában,
 • hogy óvja saját és társai épségét és egészségét, korának megfelelően alkalmazza a biztonsági előírásokat és játékszabályokat.  Veszély illetve baleset esetén szóljon a felnőttnek, óvodapedagógusnak.

 

A házirendre vonatkozó tájékoztatás, megismertetés rendje

 

A Házirendet a szülők a beiratkozáskor megismerik.

A szülők aláírásukkal igazolják a Házirend tudomásul vételét.

Az óvoda egyéb nyilvános dokumentumai: Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, melyek honlapunkon megtalálhatóak.

 

Záró rendelkezés

 A Házirend módosítása

 A házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján javaslatot tesznek, s ezt a nevelőtestület elfogadja, ill. a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

Gyermekek beiratkozásakor a szülők aláírásukkal igazolják, hogy megismerték a Házirend egy példányát. Annak rendelkezéseit kötelesek betartani.

 

 

 Legitimációs záradék

 A nevelőtestület 2016. augusztus hó 26. napon a Házirendet aktualizálta.